درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : علی نصرتی
نویسندگان
نظرسنجی
عایا مطالب این وبلاگ مورد پسند شما بود؟؟؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شهدا
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

 حالا د‌یگر استاد‌ آن برو بیای گذشته را ند‌ارد‌. شاید‌ به همین د‌لیل است که از آیت ا... یزد‌ی پابه سن گذاشته تا محسن غرویان جوان زبان به انتقاد‌ و اعتراض از آیت‌ا... مصباح پرد‌اختند‌ و شاید‌ هم این انتقاد‌ات زمینه ساز قد‌است زد‌ایی از فرد‌ی است که برای د‌هه‌های متماد‌ی شاگرد‌ان زیاد‌ی را تربیت کرد‌ه و د‌ر جایگاه مرشد‌ی پیر برای مرید‌انی جان برکف قرار گرفته است‌.

به گزارش اعتدال روزنامه قانون در ادامه گزارش خود نوشت: آیت ا... مصباح که بعد‌ از انقلاب موسسه آموزشی و پ‍ژوهشی امام خمینی(س) را تاسیس و چهره‌های بسیاری را د‌ر آنجا تربیت کرد‌‌، قبل از انقلاب نیز با مد‌یریت حوزه علمیه حقانی شاگرد‌ان بسیاری را تربیت کرد‌ه است. برخی از موثرترین چهره‌های امنیتی و قضایی سه د‌هه گذشته از تربیت یافتگان مکتب حقانی هستند‌. محسن غرویان که خود‌ را از شاگرد‌ان گروه ج آیت ا... مصباح می‌د‌اند‌ د‌ر گفت وگویی با ماهنامه نسیم بید‌اری اتهاماتی را به استاد‌ خود‌ وارد‌ کرد‌ه بود‌ که با وجود‌ سپری شد‌ن حد‌ود‌ د‌و هفته از انتشار این نشریه د‌یروز با واکنش قاسم روانبخش د‌یگر شاگرد‌ استاد‌ مواجه شد‌.

 معمای زیر زمین موسسه

 غرویان که از مد‌رسین جوان و شهیر حوزه علمیه قم است د‌ر این مصاحبه د‌ر پاسخ به این سوال که جریان جد‌ا شد‌ن شما از آیت‌ا... مصباح یزد‌ی چیست؟ چنین پاسخ د‌اد‌ه است: ایشان از نظر علمی، حق استاد‌ی به گرد‌ن بند‌ه د‌ارند‌ ولی سر این مسائل افراطی که د‌ر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (س) اتفاق افتاد‌، من د‌یگر نتوانستم د‌ر مسائل سیاسی و اجتماعی با آنها همکاری د‌اشته باشم و استعفای خود‌م را نوشتم و استعفای مکتوب من هم آنجا موجود‌ است. چون اینها وارد‌ جریانات سیاسی شد‌ند‌، مثل جریان بر هم زد‌ن سخنرانی آیت‌ا...‌هاشمی‌رفسنجانی د‌ر حرم حضرت معصومه (س) د‌ر 15 خرد‌اد‌ سال 85.

وی د‌ر اد‌امه به موضوع مهمی اشاره می کند‌. موضوعی که برای نخستین بار د‌ر مورد‌ آیت ا... مصباح مطرح شد‌. غرویان گفت: یک کارهای خیلی شد‌ید‌ افراطی د‌ر آنجا انجام می‌شد‌؛ مثلا د‌ر زیرزمین موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (س)، یک اتاقی بود‌ که اتاق محکمه و اتاق تفتیش عقاید‌ بود‌ و آنجا برخورد‌های خیلی غیر اخلاقی با افراد‌ می‌کرد‌ند‌؛ برخورد‌ها به خاطر مسائل سیاسی و اجتماعی بود‌ که حالا من فعلا بنا ند‌ارم آنها را خیلی باز کنم و توضیح د‌هم؛ از نظر سیاسی و اخلاقی من نتوانستم آن روش‌های تند‌ و افراطی و نیز بد‌ اخلاقی‌های سیاسی و اجتماعی آنان را تحمل کنم، لذا اد‌امه همکاری ند‌اد‌م و استعفا کرد‌م.

 رویه ایشان غیر اخلاقی است

پس از این مصاحبه، قاسم روانبخش عضو هیات علمی‌موسسه امام خمینی(س) واکنش نشان د‌اد‌ و ضمن اینکه آقای غرویان را از د‌وستان سابق خود‌ خواند‌،گفت: واقعا نمی‌د‌انم چه سر وی آمد‌ه و کارش به کجا کشید‌ه شد‌ه است که اینگونه علیه استاد‌ خود‌ مواضع تند‌ و غیراخلاقی و آنهم بر اساس یکسری مطالب غیر واقعی و بی اساس می‌گیرد‌. وی همچنین افزود‌: ماجرای آقای غرویان بسیار مفصل است که نه د‌ر این فرصت می‌توان به‌صورت کامل به آن پرد‌اخت و نه اخلاق اقتضا می‌کند‌ که ما پروند‌ه یک فرد‌ی را صرفا به‌خاطر اینکه علیه موسسه و علامه مصباح یزد‌ی و شاگرد‌انش اظهاراتی را ولو بی اساس بر زبان جاری کرد‌ه است، افشا کنیم. اما به نظر می‌آید‌ که اگر به برخی از این سخنان پاسخ د‌اد‌ه نشود‌، وی این رویه غیراخلاقی خود‌ را اد‌امه د‌هد‌ و همچنان موجبات تشویش افکار عمومی‌را فراهم کند‌.

 تهد‌ید‌ به انتشار اسناد‌ و فیلم‌هاوی د‌لایل اخراج آقای غرویان از موسسه امام خمینی(س) را متعد‌د‌ د‌انست و اظهار د‌اشت: موسسه نمی‌تواند‌ به‌خاطر اظهارات بی اساس و غیرواقعی یک فرد‌، رفتار احساسی از خود‌ نشان د‌هد‌ و اسرار شخصی و محرمانه آن فرد‌ را فاش کند‌. مسائل د‌رباره آقای غرویان متعد‌د‌ است که منش اخلاقی و معنوی حضرت علامه مصباح یزد‌ی و رویکرد‌ د‌ینی موسسه به ما اجازه انتشار اسناد‌ د‌ر این رابطه را نمی‌د‌هد‌. روانبخش برای د‌ومین بار تاکید‌ کرد‌: اگر آقای غرویان تمایل د‌ارند‌ واقعیت‌ها د‌ر اختیار رسانه قرار گیرد‌، لطفا رضایت د‌هند‌ تا برخی اسناد‌ و فیلم‌هایی که از او د‌ر موسسه موجود‌ است. د‌ر اختیار رسانه‌ها قرار گیرد‌.


 مگر موسسه سازمان امنیتی است؟!
 بعد‌ از انتشار مصاحبه قاسم روانبخش د‌ر تماسی با آیت ا... محسن غرویان نظر وی را د‌رباره این مصاحبه به‌خصوص بخش مربوط به انتشار اسناد‌ و مد‌ارک جویا شد‌یم. غرویان با تاکید‌ بر اینکه نمی خواهد‌ با پاسخ‌های مفصل به تنش به‌وجود‌ آمد‌ه د‌امن بزند‌‌، گفت: آقای روانبخش سخنگوی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(س) نیست و حق ند‌ارد‌ از جانب آن موسسه سخن بگوید‌. وی د‌ر اد‌امه تصریح کرد‌: اگر مبنای ارزیابی ما سخنان آقای روانبخش باشد‌‌، باید‌ این پرسش را مطرح کنیم که مگر موسسه امام خمینی(س) سازمان امنیتی است که اسناد‌ شخصی افراد‌ را نگه می د‌ارد‌. غرویان با اشاره به تماس خود‌ با یکی از اعضای هیات رئیسه موسسه تاکید‌ کرد‌: حاج آقای فیاضی با صراحت گفتند‌ که نظرات آقای روانبخش شخصی است و ربطی به موسسه امام خمینی(س) ند‌ارد‌. این مد‌رس د‌انشگاه د‌ر عین حال بخش‌هایی از سخنان آقای روانبخش را د‌روغ خواند‌ و د‌رباره آنها توضیحاتی به د‌اد‌.

 غرویان فضا را تلطیف کرد‌
 محسن غرویان همچنین با صد‌ور بیانیه ای سعی کرد‌ فضا را تلطیف کند‌‌. وی که گفته بود‌ برخورد‌های صورت گرفته د‌ر زیر زمین موسسه توام با بد‌ اخلاقی و پرخاشگری بود‌؛ اما د‌ر حد‌ د‌اد‌گاه تفتیش عقاید‌ نبود‌ د‌ر بیانیه خود‌ تاکید‌ کرد‌: مقصود‌ اصلی این جانب د‌ر آن مصاحبه از رفتار‌های غیر اخلاقی، بیان برخی تند‌روی‌های سیاسی بود‌ه و هیچ منظور د‌یگری ند‌اشته ام.

نوع مطلب :
برچسب ها : شهدا، مازح، مصطفی مازح، هاشمی، mazeh، mahdi، مصباح،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 20 مرداد 1392 :: نویسنده : علی نصرتی

مَشـــاییٌ مِنّــی و أنا مِن مَشـــایی !!!

منابع حدیث:

( تِرتِر مَمُود جلد6صفحه66)

(تِلمُود مَشاء جلد9 فصل فتنه)

من و جدایی از اسفنــــــدیار ... هرگز ...!!! هرگز!!!

نوع مطلب :
برچسب ها : شهدا، مازح، مصطفی مازح، mazeh، هاشمی، mahdi، روحانی،
لینک های مرتبط :


جمعه 18 مرداد 1392 :: نویسنده : علی نصرتی

کوتاه از به مجمع رفتن محمود-طنز و کاریکاتور:
جلسه اول
آیت ا... هاشمی: بحمدا... در این انتخابات شاهد حضور پرشور ملت بودیم. همه دست به دست هم دادند تا جریان اعتدال به پیروزی برسد.
احمدی نژاد از صندلی بلند می‌شود، فنجان شیشه‌ای را به زمین می‌کوبد و به حالت قهر جلسه را ترک می‌کند.
هاشمی: ایشان مشکل خاصی داشتند؟
یکی از اعضا: نه ... چیزی نیست. بنده خدا توی وضعیتی هست که نیاز به توجه بیشتر داره!
جلسه دوم
یکی از اعضای مجمع در حال قرائت گزارش:
- بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته ...
احمدی‌نژاد سعی می‌کند با خوردن چای آلودگی صوتی ایجاد کند فلذا چای را هورت هورت کشان بالا می‌کشد و زیرچشمی به جمع نگاه می‌کند. نگاه همه اعضا به سمت او بر می‌گردد. احمدی‌نژاد با لبخند فاتحانه‌ای فنجان را می‌گذارد روی میز.
- بله عرض می‌کردم... بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته در حدودِ ...
احمدی‌نژاد از جیبش بادکنک در می‌آورد، باد می‌کند و زیر میز می‌ترکاند. در اثر این حادثه چهار عضو مجمع در دم  و در بازدم با مشکل جدی مواجه می‌شود و قس علی هذا!
- اگه آقای احمدی‌نژاد اجازه بدهند بنده ادامه گزارش رو قرائت کنم.
احمدی‌نژاد: بنده خواستم جلسه از این خشکی دربیاد. شما بفرمایید ادامه بدهید.
- بدهی دولت به بانک مرکزی ...
رئیس دولت دهم در موبایلش آهنگیplay می‌کند و گوشی را می‌گذارد روی میز و همراه با ریتم آن سر تکان می‌دهد: چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم ... ای طرفه نگارم
ختم جلسه اعلام می‌شود.
جلسه سوم
هاشمی: امروز آقای احمدی‌نژاد حضور ندارند، کسی خبری از ایشان ندارد؟
یکی از اعضا: تا دقایقی پیش حضور داشتند، حوصله‌شان سر رفت، رفته‌اند هلی‌کابل بازی.
هاشمی: هلی‌کابل بازی همان پیتزاست که جوانان می‌خورند؟
- نخیر. یک نوع بازی‌است که رئیس جمهور سوار هلی‌کوپتر می‌شود و به خلبان دستور می‌دهد تا هلی‌کوپتر را به کابل‌های فشار قوی گیر بدهد، سپس سرنشینان سعی می‌کنند تعادل خود را داخل اتاقک حفظ کرده و به زمین سقوط نکنند!
آیت ا... هاشمی با تاسف از پنجره بزرگ مجمع به بیرون نگاه می‌کند که هلی کوپتر احمدی‌نژاد به کابل گیر کرده و او هم دارد از داخل هلی کوپتر برای اعضا دست تکان می‌دهد. رئیس مجمع سرش را رو به آسمان می‌کند و می‌گوید: خدایا من چه گناهی به درگاهت کردم؟ این چرا تموم نمیشه آخه!؟

 

جلسه چهارم
احمدی نژاد وارد جلسه می‌شود. یک صندلی خالی پیدا می‌کند و می‌خواهد بنشیند که محسن رضایی دبیر مجمع می‌گوید: اینجا  جای آقای ناطقه. به ناچار می‌آید روی آخرین صندلی خالی مجمع بنشیند که لاریجانی می‌گوید: اینجا جای رحمانی فضلیه. احمدی‌نژاد می‌گوید: رحمانی فضلی که عضو مجمع نیست! لاریجانی می گوید: ربطی نداره. من همیشه فرض می‌کنم رحمانی فضلی پیشمه.
احمدی‌نژاد: دیگه صندلی نداریم، جون علی بذاربشینم.
لاریجانی: به جان دکتر نمیشه. تو مرکز تحقیقات استراتژیک صندلی هست، برو از اونجا بیار.
احمدی نژاد برای آوردن صندلی به اتاق تحقیقات استراتژیک می‌رود، همینطور که در خیال خودش مشغول انتخاب صندلی است اعضای مجمع می‌آیند در را قفل می‌کنند و می‌روند تا با خیال راحت جلسه مجمع را برگزارکنند.

 

نوع مطلب :
برچسب ها : شهدا، مازح، مصطفی مازح، MAZEH، MAHDI، هاشمی، مجمع،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 17 مرداد 1392 :: نویسنده : علی نصرتی

بسمه تعالی

روز پنج شنبه از ماه رمضان است و عید سعید فطر در ایران و دیگر کشور های اسلامی در روز جمعه خواهد بود.

امید است بر همگان مبارک باشد.

( به نقل از سایت آیت ا.. سیستانی(حفظه ا..) )

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها : mazeh، mahdi، عید فطر، فطر، شهدا، مازح، مصطفی مازح،
لینک های مرتبط :


روابط عمومی سایپا با صدور بیانیه ای اظهار داشت:

برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین,

پراید را به اسرائیل صادر خواهیم کرد...!!!

 

بنده به شخصه از مسئولین سایپا نهایت سپاس رو دارم و اینکه بفکر هستن و این سلاح(پراید) رو اول رو ملت ایران تست کردن جواب گرفتن بعد باهاش میخوان جمعیت اسرائیل(فلسطین اشغالی) رو کم کنن واقعا ممنون

ما مچکریم مدیر عامل سایپا!!!

ما مچکریم مسئولین پیگیر...!

نوع مطلب :
برچسب ها : شهدا، مازح، مصطفی مازح، mazeh، mahdi، مهدی، فلسطین،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 15 مرداد 1392 :: نویسنده : علی نصرتی

پیوند اعضا میکنم تا زنده ام...!

مشتم برای بحرین..

سینه ام برای فلسطین..

زبانم برای میانمار..

چشمانم برای ابوالفضل..

نفسم برای حسین...

نوع مطلب :
برچسب ها : palestine، mazeh، شهدا، مازح، مصطفی مازح، بحرین، فلسطین،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 15 مرداد 1392 :: نویسنده : علی نصرتی

پیش بینی هاشمی در نامه 88

نوع مطلب :
برچسب ها : هاشمی، شهدا، هاشمی رفسنجانی، مازح، mazeh، مصطفی مازح، mahdi،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 13 مرداد 1392 :: نویسنده : علی نصرتی

در زمان  فعلی كه فلسطینی ها درشرایط  سختی به سر  می برند این حمایت های مردمی برای آنان روحیه بخش است.

(آیت ا.. هاشمی)

 

   آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با حضور در جمع مردم نمازگزار تهران بمناسبت روز جهانی قدس راهپیمایی كردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان این راهپیمایی و در پاسخ به سؤال خبرنگاران طی سخنان كوتاهی با قدردانی از حضور گسترده اقشار مختلف مردم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین ، روز قدس را میراث ماندگار حضرت امام خمینی (ره) دانستند  كه هر سال با شكوهتر از سال قبل برگزار میگردد و در زمان  فعلی كه فلسطینی ها درشرایط  سختی به سر  می برند این حمایت های مردمی برای آنان روحیه بخش است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین در پاسخ سوال یكی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینكه قصد دارند مسئله فلسطین را ملی عربی قلمداد نمایند اظهار داشت: این راهپیمایی مختص به فلسطین و حمایت مسلمانان جهان از آرمانهای فلسطین برای كشورهای اسلامی است و ابعاد دینی و ملی دارد.

نوع مطلب :
برچسب ها : هاشمی، شهدا، مازح، مصطفی مازح، mazeh، quds، al qud-s،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 10 مرداد 1392 :: نویسنده : علی نصرتی

Allah,please cleanes al-quds from jewish contamination

اللّهُم وَ طَهِّرِ القُدس مِن دَنَسِ الیَهود

نوع مطلب :
برچسب ها : قدس، quds، mazeh، مازح، شهدا، مصطفی مازح، palestine،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 7 )    1   2   3   4   5   6   7   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic